กฎ ระเบียบ ในการคอสเพลย์เข้าร่วมงาน 'Full Moon Halloween Party’ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ มีรายละเอียดดังนี้

👉1. กรุณาแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่ล่อแหลม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงขอความร่วมมืองดการแต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบทหาร ตำรวจ.เครื่องแบบที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหน่วยรบพิเศษในทุกๆกรณี

👉2. ไม่อนุญาตให้นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ เด็ดขาด งดการพกพาพร็อบอาวุธปืนทุกชนิดเข้าร่วมงาน

👉3. ห้ามทะเลาะวิวาทภายใน หากมีเหตุการณ์วุ่นวายหรือการทะเลาะวิวาทใดๆเกิดขึ้น ผู้จัดงานจะขอทำการเชิญออกจากพื้นที่โดยทันที

👉4. กรุณารักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

👉5. กรุณาดูแลและรักษาทรัพย์สินของท่านเอง หากมีการสูญหายทางงานไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้

👉6. กรุณารักษาความสะอาดของห้องน้ำและสถานที่โดยรอบบริเวณงาน

[GYu Creative - 17 ตุลาคม พ.ศ.2563]